متن عاشقانه

دست نوشته های کورالین : دنـبـال کـسـی میـگـردم کـه تـوی بـهـار کـه زنگ بـزنـم بـدون هـیـچ دلـیـل
بـگـم: مـیـای بـریـم زیـر ایـن رگـبـار و هـوای خـوش قـدم بـزنـیـم؟
در جـوابـم*فــقـط بـگـه: نـیـم سـاعـت دیـگـه کـجـا بـاشـم !

تـوی پـایــیـز زنـگ بـزنـم بـدون هـیـچ دلـیـل
بگم: میای صدای ناله ی برگای پارک ملت رو در بـیـاریـم خـش خـش صـدا بـدن؟
در*جـوابم فـقـط بـگـه: دوربـیـنـتـم بـیـار !

تـوی زمـسـتـون زنـگ بـزنـم بـدون هـیـچ دلـیـل
بـگـم چـنـارای ولـیـعـصـر مـنـتـظــره بـا یـه عـالـمـه بـرف، بـعـد بـا تـردیـد بـپـرسـم: مـیـای کـه؟
در جـوابـم بـدون مـکـث بـگـه : یـه*جفــت دسـتـکـش مـیـارم فـقـط .
یـه لنـگـه مـن یـه لـنـگــه تــو !
سـر ایـنـکـه دسـتـای گـره شـدمـون تــــــوی جـیـب کـی بـاشـه بـعـدا تـصـمـیـم مــیـگـیـریـم…
ارسال شده در دسته‌بندی نشده| 11:16 am |  | پاسخ دهید: